Danmark har lag om smart belysning

Man behöver inte gå speciellt långt för att hitta föregångare inom området Smart Belysning. Det räcker med att ta sig till Danmark, där myndigheterna nu lagstadgat om såväl närvaro- som dagsljusstyrning.

Till skillnad från Sverige ställer myndigheterna i Danmark krav på att Smart belysning installeras vid nybyggnationoch större ombyggnationer av kontorsfastigheter. Annars får man helt enkelt inget bygglov. Kraven finns att läsa i Byggningsreglementet och avser såväl dagsljusstyrning som närvarostyrning av belysningen.

När det gäller dagsljusstyrning gäller även krav på zonindelning av armaturen i rummet så att flera sensorer kan verka oberoende av varandra. Syftet är att säkerställa tillräckligt med ljus i rummets inre delar, medan belysningen i närheten av fönster automatiskt dimras ned eller släcks när fullt dagsljus råder. I rum och utrymmen som saknar dagsljus skall armaturen vara utrustad med närvarosensorer. Enda undantaget från denna regel är i utrymmen där risken för olyckor ökar med närvarostyrning.

De danska byggreglerna bekräftar på ett föredömligt sätt den moderna belysningsteknikens alla möjligheter. Reglerna tar bland annat fasta på vikten av bra belysning i alla delar av en arbetslokal, samtidigt som krav ställs på att armaturen förses med automatiska regler- och styrsystem för lägre energiförbrukning.


Fler smarta exempel