Stor sparpotential i Stockholms skolor

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm, insåg tidigt att belysningen stod för en betydande andel av elförbrukningen i skolorna och att man med relativt små medel kan göra stora besparingar, samtidigt som miljön för både elever och lärare förbättras.

Enligt SISAB kan de snabbaste vinsterna göras i klassrum med belysning från 60- eller 70-talet, där effekten är hög men effektiviteten låg jämfört med modern belysningsteknik. I vissa klassrum kunde energiåtgången minskas med mer än hälften, bara genom byte till moderna armaturer.

Eftersom hyresgästerna själva betalar för elen var det viktigt för SISAB att upplysa dem om de stora energivinster som kan göras med investeringar på ny belysning. Vissa investeringar är relativt dyra, men ger besparingar på relativt kort sikt. Dessutom blir miljövinsten enorm direkt genom mindre mängd kvicksilver, återvinningsbara armaturer och lägre värmeutveckling som leder till lägre kylbehov. För att inte tala om den lägre elförbrukningen. Dessutom förbättras den lokala arbetsmiljön med den flimmerfria belysningen.

Hur snabbt investeringen kan tjänas in beror på vilken lösning som redan finns installerad. Om man byter ut en äldre belysning betalar sig investeringen snabbt, men det vanliga är att pengarna kan inhämtas på 10-15 år.

På Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm byggde man om ett antal klassrum för att sedan jämföra med befintliga system i klassrummen intill. Det man kunde se var att redan bytet till moderna så kallade T5-armaturer, halverade den installerade effekten. Mätningarna indikerade en besparing på 60–80 procent. Besparingen var lägst vid den mörka årstiden då dagsljuset hade mindre påverkan.

I början tyckte personalen att det var lite besvärligt att det slocknade ibland och att armaturernas ljus dämpades mer än önskvärt när dagsljuset var starkt. Men efter justeringar och bättre information om drift och handhavande är såväl lärare som elever nöjda med den nya belysningen. Eleverna stördes mindre än lärarna av de inledande problemen, och rektorn var nöjd med den krympande elräkningen.

Fler smarta exempel