Trafiken styr belyningen på Ölandsbron

Ölandsbron har fått en belysning, som är adaptiv, vilket innebär att den anpassar sig efter hur trafiksituationen är. När det exempelvis är dålig sikt, mycket trafik eller halt lyser det mer och när det är lite trafik och säkra trafikförhållanden lyser det mindre. Enligt Trafikverket är detta den första anläggningen i sitt slag i Sverige och bland de första i världen.

Efter 40 år sedan invigningen av Ölandsbron 1972 var det dags för en grundlig översyn av armaturer, kablar och egentligen allt som har med belysningen att göra. I juni 2013 var arbetet slutfört och resultatet är 412 nya armaturer med LED-belysning och styrsystem som gör belysningen adaptiv. Tekniken är ny för Sverige och bland de första i världen. Det finns visserligen anläggningar med varierande ljusstyrka på andra håll, men då handlar det om styrning efter kalender eller klocka.

Det som gör belysningen på Ölandsbron unik är att ljusets styrka styrs i realtid via uppgifter från Trafikverkets system, till exempel väderstationer och trafikövervakningssystem. I och med att Ölandsbron har variabla hastighetsgränser finns redan bra tillgång till data som kan användas för att ställa in ljuset.

Det finns idag 29 stycken variabla hastighetsanläggningar och bedrivs som försöksverksamhet i Sverige sedan 2003. Det finns olika typer av anläggningar och tillämpningsområden. Dessa är främst korsningsanläggningar, väderstyrning och trafikflödesstyrning men också fotgängarstyrda anläggningar förekommer. Ölandsbron har sedan 2006 variabel hastighet mellan 50 upp till 90 km/tim beroende på väder/väglagsförhållanden och trafikmängd. Indata analyseras per automatik och hastighetsutmärkningen ändras efter bestämda gränsvärden. År 2008 började belysnings-anläggningen nå sin tekniska livslängd och planering för utbyte påbörjades. En utredning gjordes för att finna den mest lämpliga belysningsprincipen baserad på underhåll och energieffektivitet, inkluderat tester av fem fabrikat med lågplacerad (räckeshöjd) belysning. Denna lösning fungerade dock inte på grund av nedsmutsning, bländning och dålig ljusfördelning. Studien kom fram till att LED belysning på existerande belysningsstolpar var det bästa alternativet. År 2012 gjordes en upphandling och i förfrågningsunderlaget fanns krav på styrning av belysning utifrån data från den variabla hastighetsanläggningen med fyra belysningsnivåer (adaptiv):

LÅG vid lite trafik och bra förhållanden 0.3 cd/m².

MEDEL under större delen av tiden.0.5 cd/m².

STANDARD när det är mycket trafik, halka och/eller dålig sikt0.65 cd/m².

DIREKT då manuellt styrd hastighet behövs, exempelvis vid extrem väderlek eller olycka 0,8 cd/m².

Länk till artikel om Ölandsbron i tidningen Ljuskultur

Kontaktperson på Trafikverket: Petter Hafdell, e-post: petter.hafdell@trafikverket.se

 

Fler smarta exempel